Menu

Ochrona środowiska

Energy Solutions zapewnia inwestorowi obsługę innowacyjnych przedsięwzięć proekologicznych w skali całego kraju. Przyszłość inwestycji to przede wszystkim łączenie technologii efektywnościowych z odnawialnymi źródłami energii. Posiadane kompetencje pozwalają w optymalny sposób realizować kluczowe założenia projektów tego sektora.

Współpraca z szeregiem uznanych specjalistów gwarantuje wielostronną obsługę klienta z wypełnieniem wszystkich założeń. Wieloobszarowa realizacja projektów obejmuje zarówno wykonawstwo inwestycji w formule EPC, jak również kontrolę wszelkich aspektów środowiskowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz prawnych.

W sektorze Ochrony Środowiska Energy Solutions realizuje usługi dedykowane w szczególności dla:

budowy, modernizacji i rozbudowy biogazowni rolniczych

budowy, modernizacji i rozbudowy obiektów w obszarze gospodarki ściekami – typu oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, przepompownie ścieków

budowy, modernizacji i rozbudowy obiektów w sektorze utylizacji i składowania odpadów – typu suszarnie i spalarnie osadów, obiekty unieszkodliwiania odpadów

Przykładowa realizacja

Inwestycja budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Case study

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

ochrona środowiska

Zrealizowane projekty

GAMAWIND SP. Z O.O.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

ELEKTROWNIE WIATROWE KAROR SP. Z O.O.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

SZPITAL POWIATOWY W MIELCU

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.