Menu

Realizacje

Nasze realizacje

Przebudowa instalacji klimatyzacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacja stacji zasilania w energię elektryczną.

Celem realizacji zamówienia było zapewnienie osuszenia powietrza wentylacyjnego dla szybu Daniłowicz w okresie występowania wysokich temperatur i podwyższonej wilgotności powietrza oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym.

 

Kopalnia soli w Wieliczce

górnictwo

Zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia było zapewnienie ciągłego zasilania gorzelni rolniczej w energię elektryczną i energię cieplną, w postaci pary technologicznej oraz gorącej wody, wykorzystując do zasilania urządzeń wytwórczych biogaz, będący produktem ubocznym procesów technologicznych gorzelni.

 

Gorzelnia zintegrowana z biogazownią

przemysł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

ochrona środowiska

Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie

Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie w zakresie dostawy, montażu i rozruchu kotłowni gazowej o mocy 2 x 500kW oraz projektu, dostawy, montażu, rozruchu dwóch kogeneratorów energii skojarzonej o mocy elektrycznej 2 x 500 kW i całkowitej mocy cieplnej 2×567 kW

 

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie

ochrona środowiska

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej.

Zakres prac zrealizowanego etapu Inwestycji obejmował:

Realizację w powiększonym zakresie stanu surowego zamkniętego budynku dla projektowanej instalacji sprężarkowej pompy/pomp ciepła – budynku R1/R2, kompletne zaprojektowanie i wykonanie oraz częściowe wyposażenie w urządzenia elektro – energetyczne budynku rozdzielni elektrycznych i transformatorów – budynku R3, wymiana kabli eNN z rozdzielni eSN 15kV w budynku R3 do rozdzielni eNN 0,4kV w budynku CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ, zaprojektowanie i wykonanie TYMCZASOWEJ STACJI TRAFO wraz z przełączeniami i podłączeniami elektrycznymi dla zapewnienia ciągłości zasilania elektrycznego obiektów podłączonych z istniejącej STACJI TRAFO NR 5382 „GEOTERMIA PODHALAŃSKA”.

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach-Bańskiej Niżnej

ENERGETYKA

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu

Zakres prac obejmował: wykonanie prac projektowych w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA wraz z przeprowadzeniem analizy wytrzymałościowej dla rurociągów, montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu.

 

Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w Pompowni Geotermalnej w Białym Dunajcu

ENERGETYKA

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla tężni solankowych o parametrach:

Tężnia Południowa: długość 54.0mb, szerokość konstrukcji 4.2m, wysokość konstrukcji 7.0m

Tężnia Północna: długość 33.0mb, szerokość konstrukcji 4.2m, wysokość konstrukcji 7.0m

 

Wykonanie robót budowlanych dla tężni solankowych

ochrona środowiska

Case study

Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2

Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2 opartej na dwóch kotłach gazowych typ UT-M 50 wraz z oprzyrządowaniem i układem ekonomizerów o mocy nominalnej 10,00MW, jednym kotle gazowym typ UT-M 8 wraz z oprzyrządowaniem i układem ekonomizerów o mocy nominalnej 1,20MW oraz dwóch wysokosprawnych absorpcyjnych bromolitowych pomp ciepła o mocach nominalnych 8,00 i 6,00MW.

Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2

energetyka

Case study

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zakresu robót związanych z Budową Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą w Koninie wraz z wykonaniem otworu geotermalnego GT-3:

Budowa budynku Ciepłowni, w którym będą się znajdować urządzenia służące do odbioru energii cieplnej pochodzącej z wody geotermalnej. Budynek będzie przystosowany do wewnętrznej zabudowy modułowej. Powstaną moduł rozdzielni elektrycznej z nastawnią cieplną oraz hala technologiczna z wymiennikami ciepła, stacją filtrów ze wspomagającą pompą zatłaczającą wodę geotermalną oraz pompami wody sieciowej.

Budowa w pobliżu budynku Ciepłowni szczelnego pomocniczego zbiornika o pojemności około 2000 m3.

Wykonanie odwiertu Konin GT-3 wraz z rurociągiem łączącym go z Ciepłownią Geotermalną.

Instalacje urządzeń służących do odbioru energii cieplnej pochodzącej z odwiertu geotermalnego,

Budowa przyłącza ciepłowniczego od planowanej Ciepłowni Geotermalnej do istniejącej magistrali ciepłowniczej.

Budowa rozdzielni elektrycznych i nastawni cieplnej

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie w zakresie: Zadanie I — Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą Zadanie II - Wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3

energetyka

Case study

Przedmiotem inwestycji są zadania:

– zadanie nr 1 ,,Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2″ – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

– zadanie nr 2 ,,Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu” – w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym GT-2. Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej

energetyka

Case study

Nowa kotłownia gazowo-olejowa będzie posiadała moc 45 MWt i wyposażona zostanie w dwa kotły wodne o mocy 20 MWt każdy oraz jeden kocioł wodny o mocy 5MWt.

Budowa kotłowni gazowo – olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w EC Pruszków

energetyka

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

ochrona środowiska

Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Szpital Powiatowy w Mielcu

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.

przemysł

Elektrociepłownia

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielnic w Elektrociepłowni.

PRZEMYSŁ

Zakład w Skawinie

Wykonanie przeglądu agregatu wody lodowej zlokalizowanego w Skawinie.

przemysł

Zakład w Skawinie

PRZEMYSŁ
Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej zlokalizowanego w Skawinie.

przemysł

IZO-BLOK w Chorzowie

Wykonanie projektów branży technologicznej i elektrycznej kotłowni parowej 8,3 t/h, 10 bar i bloku kogeneracji 400kW w Chorzowie.

przemysł

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac instalacyjnych dla systemu transportowego do odbioru słupów z rolotoku dla Elektromontaż Rzeszów SA.

PRZEMYSŁ

Elektromontaż Rzeszów S.A. – Zespół Budów w Mielcu

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji frezarki wzdłużnej IMA na ciągu postformingu dla Kronospan Mielec Sp. z o.o.

przemysł

Zakład w Skawinie

Kompleksowy przegląd urządzeń SN i NN dla zakładu zlokalizowanego w Skawinie.

przemysł

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Modernizacja układu bezpieczeństwa maszyny do spawania i cięcia laserowego dla Elektromontaż Rzeszów SA.

przemysł

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu do spawania laserowego słupów oświetleniowych dla Elektromontaż Rzeszów S.A.

PRZEMYSŁ

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach

Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz prac instalacyjnych dotyczących budowy ogrzewania i nawilżania tuneli naparzalniczych na hali produkcyjnej w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Bogumiłowicach.

przemysł

Zakład Produkcyjny w Mielcu

Dostawa i montaż głównej rozdzielnicy niskiego napięcia dla nowej kotłowni WTC.

przemysł

Elektromontaż Rzeszów S.A. – Zespół Budów w Mielcu

Modernizacja instalacji do produkcji podłogi panelowej na obiekcie Kronospan Mielec Sp. z o.o.

przemysł

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

energetyka

Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

energetyka

Elektrociepłownia

Wykonanie robót związanych z przebudową układu wody chłodzącej w Elektrociepłowni.

energetyka

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

Modernizacja rozdzielni oraz linii elektroenergetycznych w Tłoczni Gazu Jarosław.

energetyka

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie.

energetyka

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle- wykonanie zastępczego źródła zasilania dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na wypadek szczególnych zagrożeń podczas klęsk żywiołowych.

energetyka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wymiana rozdzielni niskiego napięcia w budynku Wydziału leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

energetyka

Obiekt Handlowy w Gryficach

Wykonanie instalacji niskoprądowych dla Obiektu Handlowego w Gryficach.

energetyka

Elektrociepłownia

Prefabrykacja, dostawa, montaż i uruchomienie szafy sterownika PLC dla sterowania i monitorowania rozdzielni.

energetyka

Elektrociepłownia

Prefabrykacja, dostawa, montaż i uruchomienie szafy sterownika wraz z wizualizacją rozdzielnic

energetyka

IZO-BLOK w Chorzowie

Wykonanie projektów branży technologicznej i elektrycznej kotłowni parowej 8,3 t/h, 10 bar i bloku kogeneracji 400kW.

energetyka

Szpital Powiatowy w Mielcu

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.

energetyka

Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” S.A. w Wadowicach

Modernizacja pól 15 kV w GPZ w Zaskawie.

energetyka

Zakład w Skawinie

Kompleksowy przegląd urządzeń SN i NN dla zakładu zlokalizowanego w Skawinie.

energetyka

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. Modernizacja sieci nN zasilanej ze st. S467 Zawada kierunek gospodarstwo oraz wymiana stacji w msc. Zawada dla Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.

energetyka

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiany kabli nie sieciowych 6kV stacja S-440 Parkowa 1- stacja S-700 Parkowa 4 w Dębicy” dla Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.

energetyka

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn; Modernizacja linii 15 kV Pilzno-WUCH od słupa nr 101 do Ł-1166 w msc. Słotowa dla Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.

górnictwo

Kopalnia Soli Wieliczka S.A.

Przebudowa instalacji klimatyzacji i wentylacji przy szybie Daniłowicz wraz z modernizacją stacji zasilania w energię elektryczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A.

górnictwo

Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

górnictwo

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

Modernizacja rozdzielni oraz linii elektroenergetycznych w Tłoczni Gazu Jarosław.

górnictwo

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

Wykonanie przeglądu rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Tarnowie.