Projekt Unijny
MENU

Ochrona środowiska

Energy Solutions zapewnia inwestorowi obsługę innowacyjnych przedsięwzięć proekologicznych 
w skali całego kraju. Przyszłość inwestycji to przede wszystkim łączenie technologii efektywnościowych z odnawialnymi źródłami energii. Posiadane kompetencje pozwalają 
w optymalny sposób realizować kluczowe założenia projektów tego sektora.

Współpraca z szeregiem uznanych specjalistów gwarantuje wielostronną obsługę klienta 
z wypełnieniem wszystkich założeń. Wieloobszarowa realizacja projektów obejmuje zarówno wykonawstwo inwestycji w formule EPC, jak również kontrolę wszelkich aspektów środowiskowych, technologicznych, inżynieryjnych oraz prawnych.

W sektorze Ochrony Środowiska Energy Solutions realizuje usługi dedykowane w szczególności dla:

budowy, modernizacji i rozbudowy biogazowni rolniczych

budowy, modernizacji i rozbudowy obiektów w obszarze gospodarki ściekami - typu oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, przepompownie ścieków

budowy, modernizacji i rozbudowy obiektów w sektorze utylizacji i składowania odpadów – typu suszarnie i spalarnie osadów, obiekty unieszkodliwiania odpadów
Przykładowa realizacja

Inwestycja budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Case study

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestorów z branży biogazowej.

Przedmiotem zadania, realizowanego dla inwestorów z branży biogazowej, było wykonanie dokumentacji projektowej, produkcja oraz dostawa 12-stu kompletnych jednostek kogeneracyjnych napędzanych silnikami biogazowymi E3262 LE212 produkcji MAN, każda jednostka o parametrach
Pe = 499,5 kW, Pc = 541,0 kW. Jednostki kogeneracyjne wykonane zostały w zabudowie kontenerowej.

Aplikacje kogeneracyjne dla biogazowni rolniczych

Ochrona środowiska

Zrealizowane projekty

Gamawind Sp. z o.o.

Wykonanie instalacji zasilania obiektu, agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzanie i odzysk energii cieplnej  dla nowo budowanej elektrociepłowni w ramach realizowanego projektu „Gorzelnia zintegrowana z biogazownią”.

Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Robota budowlana związana z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej „Glińsk 6MW” składającej się z trzech turbin wiatrowych 2MW dla Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy w Mielcu

Koncepcja modernizacji infrastruktury cieplnej i elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w aspekcie obniżenia obecnych kosztów energii.